Το εγχειρίδιο της αξιοπρεπούς εργασίας και ανάπτυξης – Transitioning to Decent Work and Economic Growth

Η νέα σειρά βιβλίων, ‘’ Transitioning to Decent Work and Economic Growth’’, από τους Philipp Aerni, Marianthe Stavridou και Isabelle Schluep αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2020/2021.

Ο ιδιωτικός τομέας διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs). Αν λάβει κανείς υπόψιν ότι περισσότερο από το 90 τοις εκατό των θέσεων εργασίας δημιουργούνται από τον ιδιωτικό τομέα, είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους επιχειρηματίες που βοηθούν στη δημιουργία δυναμικών και υπεύθυνων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι καθοριστικής σημασίας για το SDG 8, καθώς είναι αναγκαίο να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας, της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων.

Αυτό εξετάζει η καινούργια σειρά βιβλίων, με τίτλο ‘’ Transitioning to Decent Work and Economic Growth’’, από τους Philipp Aerni, Marianthe Stavridou και Isabelle Schluep. Διερευνά τις προοπτικές για τη μετάβαση σε αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη. Εστιάζει στον ρόλο που διαδραματίζει ο ιδιωτικός τομέας ως κινητήρας ανάπτυξης και αρωγός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξετάζει επίσης πώς το θεσμικό περιβάλλον μπορεί να διευκολύνει την οικονομική αλλαγή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική ενδυνάμωση και αυξημένες οικονομικές ευκαιρίες. Επιπλέον σε ένα τόμο, διερευνά το πώς- σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο – η καινοτομία και οι επιστημονικές γνώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία κλιμακούμενης καινοτομίας που συμβάλλει στην αποδέσμευση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση φυσικών πόρων.

Η σειρά βιβλίων πρόκειται να εκδοθεί το 2020/2021 και προορίζεται να φτάσει πέρα ακόμη και από ακαδημαϊκά όρια.